Clara Barton Museum

Barton to Lincoln Feb 1865 social

Posted on:

Posted in:
  • Clara Barton Museum on YouTube
  • -->
    MENU