Clara Barton Museum

Barton childhood home

Posted on:

Clara Barton's childhood home c. 1900

Clara Barton’s childhood home c. 1900

Posted in:
MENU